02.12.21_ByteFM2819 Kopie-min-min

Ruben Jonas Schnell vor dem ByteFM-Logo.

Alles im Blick – Rubens Sendeplatz im ByteFM-Studio. Foto: ByteFM.

IMG_3916-min